P
U
S
C
P
S
N
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vstupní strana | Česky
07.12.2022 - 03:52 CET Přihlášení uživatele
 Pouze ve vybrané rubrice
 Hledání i v textu článku
 Hledání i v seznamu příloh

Informace dle 106/1999 Sb.
Struktura úřadu
Úřední deska
Vyhlášky
Rozpočet
Formuláře
Zápisy ze zastupitelstva
Kontakt
Napište nám

 

Obecní úřad > Úřední deska

Tisk PDF dokument Pošli upozornění na záznam Zpět

Zápis z jednání obecního zastupitelstva č.1/2007

Vložil: Paušová H., Zobrazeno: 11407x

ZÁPIS   Z JEDNÁNÍ   OBECNÍHO  ZASTUPITELSTVA  č.1/2007

 
                                                                                                Obecní úřad Řendějov 29.1.2007
 
 
 

Začátek zasedání: 29.1.2007 v 18.00 hodin

 

Na jednání přítomni:

     Jirovský Petr, Doudová Vlasta, Polesný Petr, Vorlová Alena, Cendelín František, Klofáč Petr, Šedivý Josef

 
Program jednání:

1)      zahájení

2)      určení ověřovatelů zápisu

3)      projednání daru hokejistům TJ SOKOL Řendějov

4)      určení osoby k zastupování obce při pořizování územního plánu Obce Řendějov

5)      projednání smlouvy se společností CONNEX Východní Čechy

6)      projednání návrhu smlouvy pana Jiřího Chalupy na odběr dřevní hmoty

7)      projednání rozpočtového opatření

8)      projednání odpovědi paní Novotné na dopis týkající se zamítnutí odškodnění za podmáčení domu č.12 v Novém Samechově z obecní dešťové kanalizace

9)      projednání žádosti pana Víta Pažouta na dobudování veřejného osvětlení v osadě Řendějov

10)  projednání veřejnoprávní smlouvy s Městem Zruč n.S. na zajištění výkonu státní správy na úseku projednávání přestupků

11)  různé

12)  diskuse

13)  závěr

 
 

Program jednání byl jednohlasně schválen.

 

Výsledky kontrol finančního a kontrolního výboru:

     S výsledky finančních kontrol seznámil zastupitelstvo předseda finančního výboru pan Petr Polesný. Kontrolou nebyly zjištěny žádné nedostatky /viz fotokopie zápisu kontrol/.

    S výsledky kontrol kontrolního výboru seznámil zastupitelstvo předseda kontrolního výboru pan Josef Šedivý. Kontrolou nebyly zjištěny žádné nedostatky /viz fotokopie zápisu kontrol/.

 
Usnesení:

1/1/07  jednohlasně určeni ověřovatelé zápisu: Petr Polesný, Josef Šedivý.

2/1/07 zastupitelstvo obce jednohlasně odsouhlasilo finanční dar oddílu ledního hokeje TJ SOKOL Řendějov ve výši 20.000,-Kč a pověřuje starostu podpisem darovací smlouvy.

3/1/07 zastupitelstvo obce jednohlasně odsouhlasilo  pověření starosty zastupováním obce při pořizování územního plánu Obce Řendějov.

4/1/07 zastupitelstvo jednohlasně odsouhlasilo smlouvu se společností CONNEX Východní Čechy na zajištění dopravní obslužnosti v roce 2007 a pověřuje starostu podpisem smlouvy.Smlouva je nedílnou součástí tohoto zápisu.

5/1/07 zastupitelstvo obce jednohlasně zamítlo návrh smlouvy na prodej dřevní hmoty s panem Jiřím Chalupou.

6/1/07 zastupitelstvo jednohlasně odsouhlasilo rozpočtové opatření č.1/2007, které je nedílnou součástí tohoto zápisu.

7/1/07 zastupitelstvo obce pověřuje starostu, aby písemně informoval paní Jaroslavu Novotnou, že skutečnosti, které uvádí v dopise, jsou zkreslené. Obec nemá zpracován projekt na opravu celé kanalizace, ale pouze na část, která byla v roce 2006 opravena. Stavební povolení se týká též jenom opravené části kanalizace.

8/1/07 zastupitelstvo obce zamítlo jednohlasně žádost pana Víta Pažouta na dobudování veřejného osvětlení v osadě Řendějov.

9/1/07 Obec Řendějov není schopna zajistit výkon přenesené působnosti na úseku přestupků. Zastupitelstvo obce souhlasí, aby výkon přenesené působnosti ve věci přestupků převzaly orgány města Zruč nad Sázavou v rozsahu dle § 53 odst.1 zákona č.200/1990Sb. o přestupcích ve znění pozdějších předpisů.

Zastupitelstvo jednohlasně schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy s Městem Zruč nad Sázavou dle předloženého návrhu a zmocňuje starostu obce k podpisu veřejnoprávní smlouvy.

 
 

Konec zasedání: 29.1.2007 v 19.30 hodin

 

Zapsala: H.Paušová